Algemene Voorwaarden Joyce van Tienen Fotografie.


Factuur
-De Wederpartij zal de factuur van de fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan de fotograaf heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.
-Betaling dient te geschieden binnen 31 dagen na factuurdatum.

Bezit/Eigendom Beelddragers
-Indien niet is overeengekomen dat analoge beelddragers in het bezit van de wederpartij blijven, heeft deze onverwijld na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan de fotograaf zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de fotograaf.
-Indien fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal de wederpartij deze onverwijld na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan.
-Beelddragers blijven eigendom van de fotograaf. De wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

Opdracht
-De fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
-Wijzigingen in de opdracht door de wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de wederpartij en zullen door de fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de fotograaf is geretourneerd.

Internet
-In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de wederpartij ervoor zorgdragen dat de afmetingen van het door haar op internet afgebeelde fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij 600 pixels.
-De wederpartij zal van de fotografische werken geen andere kopieën maken – digitaal of anderszins – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de gebruikte (werk)kopie(ën) van het fotografische werk wissen dan wel vernietigen.
-De wederpartij zal de fotograaf vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan de Fotograaf verstrekken.

Auteursrecht
-Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de Fotograaf.
-Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door de wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
-Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de fotograaf, hebben bedoeld.
-Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf.
-Bij inbreuk komt de fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
-Bij diefstal, inbraak, verlies, schade of brand waarbij het orginele beeldmateriaal verloren is gegaan, gaan alle overeengekomen afspraken zoals afkooprechten en beeldrechten welke gemaakt zijn met de wederpartij en in de gemaakte offerte stonden beschreven, verloren.


Rechten van Derden
-De wederpartij die een fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De wederpartij vrijwaart de fotograaf van alle aanspraken te dier zake.
-De Fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.
-De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen.

JOYCE VAN TIENEN
CONTACT
ALG. VOORWAARDEN

HET VERHAAL
ACHTER DE FOTO'S

Klik hier voor informatie over
FAMILIE PORTRETTEN
EN REPORTAGES

Klik hier voor informatie over
COMMERCIELE OPDRACHT